Misia našej materskej školy:

Misia našej MŠ voči deťom:

Misia našej MŠ voči deťom spočíva vo vytváraní vhodného prostredia a vhodných príležitostí na to, aby prežili šťastné, čarom života naplnené detstvo. Také detstvo ich dobre pripraví na ďalšiu cestu životom, budú ňou kráčať silné a radostné, všímajúce si krásy života. Vnímame ako svoju úlohu a povinnosť poukázať na skutočné potreby detského veku, o ktorých sa už vďaka mnohým múdrym pedagógom a vychovávateľom vie, ale nevenuje sa im dostatočná pozornosť, resp. sa im nedôveruje z dôvodu uprednostňovania moderných princípov výchovy.

Naše presvedčenie o nutnosti pomôcť zachovať deťom detstvo v prirodzenej podobe vzniklo na základe uvedomenia si, že naše deti sú budúcnosťou ľudstva, teda budúcnosťou nás všetkých. Že obdobie detského veku je takým významným obdobím, ako je napr. u stromu obdobie mladého stromčeka, ktorý môžeme zasadiť na výborné miesto, primerané jeho potrebám, a potom z neho vyrastie krásny, silný, svet obohacujúci strom. Alebo ho môžeme zasadiť na nevhodné miesto, kde sa stromčeku nebude dariť tak, akoby sa mu mohlo dariť v iných podmienkach, a vyrastie z neho krehký strom, ktorý môže byť svetom zlomený. Tak ako aj pre strom sú najlepšie harmonicky sa striedajúce vplyvy počasia, tak aj deti potrebujú harmonicky pôsobiace podnety, teda v primeranej miere a primeraného druhu. Násilne hnojený stromček, z ktorého chceme mať čo najskôr dospelý strom, nebude nikdy zdravý a silný. Je potrebné mu nechať čas a správnu starostlivosť, aby sa položili základy krásnemu a zdravému stromu. Tomu rozumie len záhradník, ktorý robí svoju prácu srdcom, a záleží mu na stromoch, nie na sebe a svojom zisku.

Pre svet je veľmi dôležité, aby mal záhradníkov, ktorým záleží na zdravom organizme stromov, ktoré vypestuje. A ešte dôležitejšie pre svet je to, aby mal učiteľov a vychovávateľov, ktorí robia svoju prácu srdcom, riadia sa skutočnými potrebami detí, a pomôžu im nastúpiť na cestu, kráčajúc ktorou sa z nich stanú skutočné dary celému svetu. V tom spočíva aj naše poslanie – pomôcť deťom, rodičom dnešnej doby zorientovať sa v tom, čo je pre dieťa dobré, a čo menej, a vytvárať materskú školu, kde na prvom mieste stoja skutočné potreby dieťaťa.


Misia našej MŠ voči rodičom:

Sme tu pre rodičov dnešnej doby, pre ktorých často krát nie je jednoduché vychovávať dieťa, deti, v uponáhľanej atmosfére dnešného sveta. Sme tu pre nich v rôznej forme – napr. vo forme rád a názorov, ktoré nie sú náhodné, ale sú postavené na dlhoročných skúsenostiach, prežitiach, a samozrejme aj na procesoch vzdelávania sa. Taktiež ponúkame ich deťom (do 7 rokov) prostredie našej materskej školy, v ktorom realizujeme výchovno-vzdelávaciu činnosť spôsobom vyplývajúcim z potrieb detí a špecifík dnešnej doby.


Misia našej MŠ voči spoločnosti:

Naša materská škola tu nie je len sama za seba, sme súčasťou spoločnosti, na ktorej nám záleží. Každý človek ovplyvňuje svojím životom spoločnosť, či už aktívne alebo pasívne, či už pozitívne alebo inak. Snažíme sa pristupovať k tomuto faktu vedome, a pomáhať spoločnosti spôsobmi, akými dokážeme.

Záleží nám veľmi na tom, aby naše Slovensko malo dobré školstvo, lebo deti dobré školy nesmierne potrebujú. Z dôvodov vnímania spoluzodpovednosti za stav spoločnosti aj stav školstva sme vstúpili do siete škôl Slovenskej republiky, aby sme sa s láskou podieľali na výchove detí, budúcich dospelých občanov Slovenska. Jednoducho nám je úplne jasné, že spoločnosť, školstvo, celý systém si budujeme sami – my občania SR, a preto sa snažíme k tomu prispieť najlepšie ako vieme, lebo to je zodpovednosť daná človeku.