Zamestnanci:

Výchova je najzodpovednejšia a najtvorivejšia činnosť, ak sa chce uskutočňovať kvalitne. Náročnosť výchovy spočíva v tom, že vychovávateľ podobne ako učiteľ, je sčasti vedcom, odborníkom a z druhej časti je umelcom. Výchova ako interakcia ľudí zahrnuje v sebe časť odbornú a časť umeleckú, časť algoritmizovateľnú, principiálnu a zásadovú a časť improvizačnú, tvorivú. Vzdelávanie a učenie z tohto pohľadu je ľahšie, lebo má pomerne presne vytýčený plán, osnovy, čas a miesto pre vzdelávanie. Výchova sa uskutočňuje neustále, nezávisle na čase a priestore, má rozmanitejšie formy, metódy, nemá rigorózne predpísané témy, postupy.

To si vyžaduje od vychovávateľa vysokú mieru:
• Flexibility
• Tvorivosti
• Odbornosti, profesionality v teóriách, metódach výchovy
• Morálku nielen v zmysle cieľov výchovy, ale v zmysle osobnej morálky.

Pre osobnosť vychovávateľa – učiteľa je dôležité sebarozvíjanie. Učiteľ, ktorý 5 rokov nič nového neštuduje, nerealizuje, ustrnie a postupne stráca svoju kvalifikáciu.

Tvorivá osobnosť pre svoj výkon v oblasti výchovy potrebuje:
A. vedieť = schopnosti, vedomosti

B. chcieť = city, motivácia, hodnoty

C. môcť = mať podmienky pre prejav tvorivosti.

Tieto slová týkajúce sa učiteľov - vychovávateľov sme prevzali z knihy Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa (Miron Zelina).

Vnímame nároky kladené na osobnosť učiteľa a vychovávateľa ako oprávnené, a je našou snahou, aby v našej MŠ pracovali flexibilné, tvorivé, svojej práci rozumejúce a morálne založené osoby, ktoré už mnoho o pedagogike vedia, mnoho chcú ešte vylepšovať, rozvíjať, a majú pre to vytvorené aj podmienky.